top of page

Diamond kiekkojen kuutiointiterät

Nickel Bond -leikkuuteriä on saatavana napoilla ja ilman. Pystyy ylläpitämään erinomaista muotoa ja terävyyttä. Käytetään laajasti kiekkojen ja ohuiden alustojen leikkaamiseen. Nickel Bond -leikkuuterät tarjoavat pienimmän haketustason monenlaisille materiaaleille. Diamond Grit 3-70 mikronia, kuutiointiterän vähimmäispaksuus .0003 "(0,0076 mm).

Nickel Bond -leikkuuterillä on korkea timanttipitoisuus ja ne antavat vapaamman ja nopeamman leikkaustoiminnon minimaalisella lämmöntuotannolla. Timanteilla on suurempi ulkonemissuhde, jotka pysyvät leikkauksen pinnalla, mikä mahdollistaa materiaalin nopean poistamisen. Galvanoidut timanttiterät kestävät vähemmän kuin metallisidos, hartsisidos, hybridisidosterät ja ovat halvimpia saatavissa olevia timanttilaikkoja. Piikiekkojen kuutiointi tapahtuu yleensä pinnoitetulla timanttiterällä (napa tai napa), joka on osoittautunut tehokkaimmaksi tälle sovellukselle. Kerfit ovat tyypillisesti 1-3 mil. alue käyttämällä nimellistä karanopeutta 30000 r / min syöttönopeudella jopa 8 tuumaa sekunnissa.

Performance

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening offer exceptional performance when it comes to sharpening and honing knife blades. Key performance aspects of CBN diamond wheels for knife sharpening:

 1. Efficient sharpening: CBN wheels are highly efficient at removing metal from the knife blade, making the sharpening process quicker than many other methods. This is especially beneficial when restoring dull or damaged knife edges.

 2. Consistent Results: CBN wheels provide consistent and repeatable sharpening results. They maintain their shape and sharpness over time, ensuring that knives are consistently sharpened to the desired angles and profiles.

 3. Sharpness: CBN wheels are capable of achieving extremely sharp knife edges. Whether you need a fine edge for delicate slicing or a durable edge for heavy-duty cutting, CBN wheels can accommodate various sharpness requirements.

 4. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They wear down slowly, reducing the frequency of wheel replacement, which is cost-effective in the long run.

 5. Cool Cutting: CBN wheels operate at cooler temperatures compared to some abrasive sharpening methods. This prevents overheating of the knife blade, which can lead to damage, and ensures that the blade's temper or hardness is preserved.

 6. Versatility: CBN wheels are versatile and can be used to sharpen a wide range of knives, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They can also handle both straight-edge and serrated blades.

 7. Clean sharpening: CBN wheels generate fewer dust and particles during sharpening compared to traditional abrasive wheels, resulting in a cleaner and safer working environment.

 8. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less dressing and maintenance compared to abrasive sharpening wheels.

 9. Bevel Angle Control: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles for optimal cutting performance.

 10. Fine Edge Maintenance: CBN wheels are suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives, ensuring that the edges remain in top condition for a long time.

 11. Professional Results: Whether used by professional chefs, knife sharpening services, or hobbyists, CBN diamond wheels consistently deliver professional-quality sharpening results.

Grit Range

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond Sharpening wheels come in various grit ranges to accommodate different Sharpening needs and applications. The choice of grit size depends on the type of cutting tool or material you are sharpening and the desired level of sharpness or finish.General overview of common CBN sharpening wheel grit ranges:

 1. Coarse Grit (80 to 180):

 2. Coarse-grit CBN wheels are used for rapid material removal and reprofiling of tools.

 3. Suitable for Sharpening heavily damaged or dull tools.

 4. Commonly used for shaping and rough Sharpening.

 5. Medium Grit (220 to 400):

 6. Medium-grit CBN wheels provide a balance between material removal and Sharpening precision.

 7. Ideal for general-purpose Sharpening of tools, including turning tools, chisels, and drill bits.

 8. Suitable for restoring the cutting edge on moderately worn tools.

 9. Fine Grit (600 to 1,000):

 10. Fine-grit CBN wheels are used for achieving a sharp cutting edge with a smooth finish.

 11. Suitable for Sharpening and honing woodworking tools, lathe tools, and carving tools.

 12. Ideal for maintaining the sharpness of tools without significant material removal.

 13. Extra Fine Grit (1,200 and above):

 14. Extra fine-grit CBN wheels are used for achieving an extremely sharp and polished edge.

 15. Commonly used for honing and polishing fine woodworking tools, knives, and blades.

 16. Ideal for achieving a mirror-like finish on the cutting edge.

Application

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening are specialized tools designed for efficiently sharpening and honing the blades of knives. These wheels offer several advantages that make them ideal for knife sharpening applications:

 1. Precision sharpening: CBN wheels are known for their ability to produce precise and consistent sharpening results. They can restore a knife's cutting edge to its optimal sharpness with minimal effort.

 2. Efficient Material Removal: CBN wheels efficiently remove metal from the knife blade, ensuring a quick and efficient sharpening process. This is particularly useful for restoring dull or damaged blades.

 3. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They maintain their cutting ability over time, reducing the need for frequent wheel replacement.

 4. Cool Cutting: Unlike some abrasive sharpening methods that generate heat, CBN wheels operate at cooler temperatures. This minimizes the risk of overheating the blade and damaging its temper or hardness.

 5. Versatility: CBN wheels can be used to sharpen a wide range of knife types, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They are suitable for both straight-edge and serrated blades.

 6. Fine Edge Maintenance: CBN wheels can achieve very fine and sharp edges, making them suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives used by professional chefs and enthusiasts.

 7. Clean Sharpening: Using CBN wheels generates fewer dust and particles compared to some traditional sharpening methods, contributing to a cleaner and safer working environment.

 8. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less maintenance and dressing compared to traditional abrasive sharpening wheels.

 9. Consistent Bevel Angles: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles and profiles.

 10. Knife sharpening with CBN diamond wheels is commonly used in various settings, including:

 11. Professional Kitchens: Chefs and culinary professionals rely on CBN wheels to keep their kitchen knives sharp and ready for precise cutting and slicing tasks.

 12. Hobbyists and Home Cooks: Home cooks and enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain their knife collections and ensure safe and efficient food preparation.

 13. Knife Sharpening Services: Professional knife sharpening services and shops use CBN wheels to offer high-quality sharpening services to customers.

 14. Outdoor Enthusiasts: Hunters, campers, and outdoor enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain the edges of hunting knives, camping tools, and pocket knives.

Diamension

CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels are available in various diameters to suit different sharpening machines and applications. The choice of wheel diameter depends on the size and type of cutting tools you plan to sharpen.List of common CBN diamond sharpening wheel diameters:

 1. 6-inch CBN sharpening Wheel: This size is commonly used in small benchtop sharpening machines and is suitable for sharpening a variety of tools, including chisels, plane blades, and small turning tools.

 2. 8-inch CBN sharpening Wheel: An 8-inch wheel offers a larger sharpening surface than the 6-inch version. It is popular for general-purpose sharpening tasks and can handle a wider range of tool sizes.

 3. 10-inch CBN sharpening Wheel: Larger 10-inch wheels provide more surface area for sharpening larger tools and blades. They are suitable for professional workshops and industrial applications.

 4. 12-inch CBN sharpening Wheel: 12-inch wheels are larger and well-suited for industrial sharpening tasks, including the sharpening of industrial cutting tools, milling cutters, and saw blades.

 5. 14-inch CBN sharpening Wheel: These larger wheels are used in heavy-duty industrial settings for sharpening large cutting tools and blades used in metalworking and woodworking.

 6. 16-inch CBN sharpening Wheel: The 16-inch wheel offers a substantial sharpening surface and is typically found in large industrial sharpening equipment used for high-volume sharpening.

 7. Custom Sizes: In addition to the standard sizes mentioned above, manufacturers may offer custom-sized CBN sharpening wheels to meet specific requirements or fit unique sharpening setups.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Comments

Deel je gedachtenPlaats de eerste opmerking.

FAQ

Q: What is a diamond wheel sharpening stone?

A diamond wheel sharpening stone is a specialized tool used for sharpening various cutting tools and blades. It typically consists of a flat surface embedded with diamond abrasive particles, which are bonded to the stone's surface. These stones offer efficient and precise sharpening, particularly for harder materials like steel and ceramics.
Q: What types of cutting tools can be sharpened with a diamond wheel sharpening stone?
A: Diamond wheel sharpening stones can be used to sharpen a wide range of cutting tools, including knives, scissors, chisels, plane irons, drill bits, and saw blades. They are particularly effective for sharpening tools made of hard materials like steel, carbide, and ceramics.
Q: How should I care for and maintain a diamond wheel sharpening stone?
A: To care for a diamond wheel sharpening stone, it's important to: Keep the stone clean and free of debris to maintain optimal sharpening performance. Use water or a lubricant recommended by the manufacturer to prevent overheating and extend the stone's lifespan. Avoid excessive pressure while sharpening to prevent damage to the stone and the cutting tool. Store the sharpening stone in a dry and clean environment to prevent contamination and damage to the abrasive surface. Periodically clean the sharpening stone with a mild detergent and water to remove built-up debris and maintain its effectiveness.
Q: How does a diamond wheel sharpening stone work?
A: Diamond abrasive particles on the surface of the sharpening stone grind away material from the cutting edge of a tool, creating a sharp edge. The hardness and durability of diamond make it highly effective for sharpening even the hardest materials, ensuring a precise and consistent sharpening result.
Q: What are the advantages of using a diamond wheel sharpening stone?
A: Some advantages of using a diamond wheel sharpening stone include: Efficiency: Diamond abrasive particles provide fast and efficient material removal, allowing for quick sharpening of cutting tools. Precision: Diamond stones offer precise sharpening, ensuring a consistent and uniform cutting edge. Versatility: Diamond sharpening stones can be used for sharpening a wide range of tools and materials, making them versatile tools for workshops and DIY enthusiasts. Longevity: Diamond abrasive particles are highly durable and resistant to wear, resulting in a longer lifespan for the sharpening stone compared to traditional abrasive stones. Clean sharpening: Diamond stones produce minimal debris during sharpening, keeping the work area cleaner and reducing the need for frequent cleaning.
Q: Can a diamond wheel sharpening stone be used for sharpening ceramic knives?
A: Yes, diamond wheel sharpening stones are suitable for sharpening ceramic knives. The hardness and abrasiveness of diamond make it effective for sharpening ceramic blades, ensuring a precise and consistent edge. However, it's important to use gentle pressure and lubrication to prevent overheating and damage to the ceramic knife.
Diamond Abrasive Products
bottom of page