top of page

Lapidary hiomakone ja saha

Cerium Oxide Sanding Belts (1)_edited_ed

Lapidary-kone, joka on sovitettu tuottamaan cabochon-muotoisia jalokiviä tai vastaavia; koneessa on moottorikäyttöinen pyörivä hiomalaikka, joka on varustettu muotoillulla poikkileikkaukseltaan rengasmaisella hiomapinnalla, joka on sovitettu cabochonin muotoisten jalokivien reunojen hiontaan; moottorilla toimivan pyörivän dop-pidätysakselirakenteen, joka on sovitettu pyörivästi kantamaan dopattua jalokiveä kosketuksessa renkaan muotoisen hiomapinnan kanssa; mainitun akselirakenteen ollessa aksiaalisesti yhdensuuntainen ja sivusuunnassa liikutettavissa mainitun hiomalaikan pyörimisakselin suhteen, mainitulla akselirakenteella on yleensä soikea muotoinen nokka; normaalisti paikallaan olevan rullan, jolla on mainitulla nokalla kytkeytyvä kehä ja välineet mainitun joutorullan kehän asennon säätämiseksi sivusuunnassa mainitun akselirakenteen pyöröakseliin nähden kivien kehien leikkaamiseksi asteittain alaspäin ja kabokonin tuottamiseksi muotoiset kivet erikokoisina.

6 tuuman 8 tuuman lapidaryyhdistelmäkoneen hiomakoneen kiillotuskone, jossa on 1 "ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit ja kuulakorvikkeet, 7 kpl alumiinilevyjä ja laipat sekä lukkomutteri. Siinä on myös 3 / 4HP: n lämpösuojattu kuulalaakerimoottori, konepelti 304 ruostumattomasta teräksestä. on kaksi U-uraa helpon irrotuksen saamiseksi. Voimme myös toimittaa säädettävän tippuvesisysteemin, jossa on 8 sulkuventtiiliä kullekin pyörälle. Akseli on napautettu spin-20-kiillotuspäähän oikeassa päässä ja napautettu 1 / 2 tuuman alumiinikierros tai Diamond Facet -kierteet vasemmassa päässä. Hyväksyy piikarbidi- tai timanttipyörät tai kumilla laajennettavat rummut.

Performance

Cerium oxide sanding belts are known for their exceptional performance in achieving high-quality surface finishes on a variety of materials. Their performance characteristics make them a preferred choice for precision polishing and sanding applications. Here are some key performance aspects of cerium oxide sanding belts :

 1. High Polishing Efficiency: Cerium oxide is a highly effective abrasive material known for its ability to remove scratches, blemishes, and surface imperfections efficiently. sanding belts made with cerium oxide are capable of rapidly smoothing and polishing surfaces.

 2. Uniform Surface Finish: Cerium oxide sanding belts produce uniform and consistent surface finishes. They are capable of achieving mirror-like, scratch-free, and defect-free surfaces, making them suitable for applications that demand precision and clarity.

 3. Material Versatility: These sanding belts are versatile and can be used on a wide range of materials, including glass, ceramics, metals, gemstones, and engineered stone. They adapt well to different material hardness levels.

 4. Longevity: Cerium oxide is durable and maintains its abrasive properties throughout the sanding process. This longevity contributes to extended belt life, reducing the frequency of belt changes and downtime.

 5. Minimal Heat Generation: Cerium oxide is known for its ability to produce minimal heat during the polishing process. This is important for applications where heat can damage the material being polished, such as in glass and certain ceramics.

 6. Consistent Performance: Cerium oxide sanding belts deliver consistent results over time, ensuring that each pass provides the same high-quality finish. This consistency is vital for achieving precise and repeatable results in manufacturing and production environments.

 7. Reduced Material Waste: The efficient material removal and high-quality finish achieved with cerium oxide sanding belts help minimize material waste. Less rework is required, reducing material costs and improving overall efficiency.

 8. Ease of Use: These sanding belts are typically easy to install on sanding equipment, making them convenient for operators. They are available in various sizes to fit different sanding machines.

 9. Environmental Friendliness: Cerium oxide is considered environmentally friendly, as it is non-toxic and does not release harmful byproducts during the polishing process. This is important for applications in which environmental considerations are a priority.

 10. Versatile Applications: Cerium oxide sanding belts find applications in various industries, including glass manufacturing, optics, aerospace, automotive, jewelry, and art. They are suitable for both industrial-scale production and smaller-scale, high-precision work.

Grit Range

Cerium oxide polishing compounds are available in a range of particle sizes, typically measured in micrometers (µm) or nanometers (nm). The particle size you choose depends on the specific polishing application and the level of surface finish and precision required. Here's an overview of cerium oxide polishing compounds with particle size ranges:

 1. 0.01 µm to 0.1 µm (10 nm to 100 nm):

  • Cerium oxide polishing compounds in this ultra-fine particle size range are used for achieving exceptional levels of surface clarity and smoothness.

  • Ideal for polishing optical components, precision lenses, and glass substrates where a near-mirror finish is required.

 2. 0.1 µm to 0.5 µm (100 nm to 500 nm):

  • polishing compounds with particle sizes in this range are suitable for high-precision polishing tasks.

  • Commonly used in the optics industry for producing lenses, prisms, and mirrors with superior surface quality.

 3. 0.5 µm to 1 µm (500 nm to 1,000 nm):

  • These cerium oxide compounds offer excellent surface finish capabilities and are used for a wide range of precision polishing applications.

  • Suitable for polishing glass, ceramics, and various optical elements.

 4. 1 µm to 3 µm (1,000 nm to 3,000 nm):

  • polishing compounds in this range are considered fine abrasives and are used for achieving smooth and uniform surface finishes.

  • Applied in the final stages of polishing for optical, glass, and semiconductor components.

Application

Cerium oxide sanding belts are specialized abrasive belts designed for specific sanding and polishing applications. They are typically used in industrial and manufacturing settings where precision surface finishing is essential. applications for cerium oxide sanding belts :

 1. Glass Polishing: Cerium oxide sanding belts are extensively used in the glass industry for polishing glass surfaces. This includes the production of optical lenses, mirrors, architectural glass, and glass components. The belts help achieve a high-quality, clear, and scratch-free finish.

 2. Optical Components: These sanding belts are employed in the manufacturing of optical components such as prisms, lenses, and optical filters. They play a critical role in ensuring the optical clarity and precision of these components.

 3. Precision Ceramics: Cerium oxide sanding belts are used for sanding and polishing precision ceramic parts. This includes ceramics used in electronic components, bearings, cutting tools, and industrial applications where tight tolerances and smooth surfaces are essential.

 4. Semiconductor Industry: In semiconductor manufacturing, cerium oxide sanding belts are used to polish and finish silicon wafers. The smooth and defect-free surface is crucial for semiconductor performance.

 5. Jewelry and Gem Polishing: These belts are used in jewelry-making and gemstone polishing to achieve a brilliant and flawless finish on precious metals and gemstones.

 6. Metallography: Cerium oxide sanding belts can be used in metallography, which is the study of the microstructure of metals and alloys. They help prepare metal samples for microscopy and analysis by providing a uniform and polished surface.

 7. Automotive Glass: In the automotive industry, cerium oxide sanding belts are used for polishing automotive glass, including windshields and mirrors, to ensure clarity and visibility.

 8. Aerospace Components: Aerospace manufacturers use cerium oxide sanding belts to polish various components, such as aircraft windows and optical sensors, where precision and quality are paramount.

 9. Marble and Stone Polishing: These sanding belts are employed for the polishing of natural and engineered stone surfaces, including marble, granite, and quartz. They help achieve a glossy and smooth finish for countertops, floors, and decorative elements.

 10. Art and Stained Glass: Artists and stained glass artisans use cerium oxide sanding belts to polish and finish their glass artworks, ensuring clarity and aesthetics.

Cerium oxide sanding belts are valued for their ability to produce a fine, scratch-free finish on a wide range of materials, making them a critical tool in industries where surface quality and precision are essential. The specific application and choice of cerium oxide sanding belt depend on the material being processed and the desired finish quality.

Diamension

Size Range (Diameter): Flexible Diamond QRS Discs are available in different diameters to cater to various tasks and equipment sizes. Common diameter options include:

These sizes cover a broad range of applications, from small, detailed work to larger surface areas.

Diameterx Width:

ø75x36mm, ø7538mm,ø75x50mm,ø100x38mm,ø150x38mm, ø150x50mm,ø150x64mm,ø150x65mm, ø200x40mm, ø200x50mm, ø200x64mm,  ø200x65mm, ø200x75mm, ø200x64mm, 

Lengthx Width

330x8mm,457x18mm,520x20mm,533x30mm,540x30mm,570x25mm,610x25mm,750x25mm,762x25mm,820x40mm,830x70mm,914x50mm,1010x70mm,1100x100mm,1160x100mm,1180x80mm,1180x100mm,1220x50mm,1600x8mm,1600x15mm,1800x50mm,1800x70mm,1800x80mm,1800x100mm,1830x100mm,2000x50mm,2000x100mm,2130x60mm,2130x100mm,2400x100mm,2500x100mm,2500x150mm,2642x100mm,2690x100mm,2700x16mm,3350x50mm,3350x60mm,3350x100mm,3500x100mm,3500x150mm etc.​

Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Comments

Comparte lo que piensasSé el primero en escribir un comentario.

FAQ

Q: Can Cerium Oxide Sanding Belts be used with different types of sanding equipment?

Yes, Cerium Oxide Sanding Belts are compatible with various types of sanding equipment, including belt sanders, bench grinders, and handheld sanders. Ensure that the belts are properly installed and aligned with the equipment for optimal performance.
Q: How do I maintain Cerium Oxide Sanding Belts for longevity?
Proper maintenance is essential to extend the lifespan of Cerium Oxide Sanding Belts. Clean the belts regularly to remove debris and buildup, and ensure they are stored in a dry and dust-free environment when not in use. Avoid applying excessive pressure during sanding to prevent premature wear.
Q: What materials can be worked on with Cerium Oxide Sanding Belts?
Cerium Oxide Sanding Belts are primarily used for polishing glass and ceramics but can also be effective for polishing other hard materials such as stones, metals, and composites. They are ideal for achieving a smooth and glossy finish on surfaces.
Q: What are Cerium Oxide Sanding Belts?
Cerium Oxide Sanding Belts are abrasive belts used for sanding, grinding, and polishing glass, ceramics, and other hard materials. They are coated with cerium oxide, a rare-earth compound known for its exceptional polishing properties.
Q: How do I choose the right Cerium Oxide Sanding Belt for my application?
Consider factors such as the material you are working on, the desired finish, and the specific task at hand. Select the appropriate grit size and belt dimensions to suit your needs. Be sure to check compatibility with your sanding equipment.
Q: Are Cerium Oxide Sanding Belts suitable for wet and dry applications?
Yes, Cerium Oxide Sanding Belts can be used for both wet and dry sanding and polishing applications. Wet sanding helps to prevent overheating and reduces dust, while dry sanding offers convenience and flexibility in certain situations.
Q: What grit sizes are available for Cerium Oxide Sanding Belts?
Cerium Oxide Sanding Belts come in various grit sizes, ranging from fine to coarse. The choice of grit size depends on the desired level of surface finish and the specific application. Finer grits are suitable for polishing and finishing, while coarser grits are used for initial grinding and shaping.
Q: What are the key features of Cerium Oxide Sanding Belts?
Cerium Oxide Sanding Belts offer high cutting efficiency, excellent polishing performance, and consistent results. They are durable and resistant to wear, providing long-lasting use. These belts are designed for precision sanding and polishing applications.
Diamond Abrasive Products
bottom of page